Kwaliteitszorg

De zorg van kwaliteit geldt voor allerlei onderdelen in ons kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Om enkele te noemen:

De behuizing en interieur.

Pinkeltje bestaat uit drie stamgroepen; een babygroep, dreumesgroep en peutergroep. Afhankelijk van het aantal kinderen per dag zijn er 2 of 3 groepen.  De open verschoon-ruimte ligt centraal tussen de peutergroep en dreumesgroep. De toiletten grenzen aan de peutergroep en is overzichtelijk. De babygroep, aan de voorkant van het gebouw heeft een eigen verschoonruimte, keuken en 3 slaapkamers. Er is plaats voor 16 kinderen op de peutergroep, 14 kinderen in de dreumesgroep en 12 kinderen in de baby groep. Het leidster–kind ratio wordt in acht genomen evenals de vereiste m2 per kind.

Wij werken met een zogenaamd 'open deuren beleid'. De jongste kinderen kijken geïnteresseerd naar de activiteiten van de peuters. En soms vindt een ouder kind het weer even fijn om bij de baby's te spelen. Kinderen geven hun interesse zelf aan en per kind kijken wij waar hij/zij aan toe is. 


De manier waarop met de kinderen wordt omgegaan.
De leidsters proberen zoveel mogelijk op dezelfde manier, vanuit het pedagogische beleidsplan, met de kinderen om te gaan. Elk jaar volgen de leidsters een bijscholing kinder-EHBO en/of BHV. En zijn in het bezit van een verklaring goed gedrag(V.O.G.). Er is een aandacht functionaris meldcode-kindermishandeling aanwezig. De hele dag zijn er minimaal 2 personen aanwezig op het kinderdagverblijf. Tussen 7.00 en 7.30 uur en 17.30 en 18.00 uur is er een achterwacht beschikbaar.

Rust en regelmaat.
Dit vinden we heel belangrijk bij Pinkeltje. Elke dag een vast terugkerend dagprogramma en leidsters, geeft de kinderen houvast, vertrouwen en zekerheid.

Kwaliteit van eten en drinken.
Elke dag wordt er vers brood en beleg gehaald. Ook het fruit bereiden we vers. Voor het baby fruit en groentehapjes gebruiken we een blender en stoom bereider.

Veiligheid en hygiëne van de leef-en slaapruimte en sanitair.
Elk jaar wordt er een risico-inventarisatie veiligheid en hygiëne uitgevoerd. Dit wordt gecontroleerd door de GGD die de gemeente adviseert. Dagelijks wordt het meubilair afgenomen, toiletten schoongemaakt en de vloer gedweild. Elke week wordt de leef-en slaapruimte schoongemaakt door een interieurverzorgster volgens een schoonmaak plan. Dit geldt ook voor de buitenschoolse opvang.

Lichamelijke hygiëne.
Op vaste tijden verschonen van de luiers en handjes wassen o.a. voor het eten, na het buiten spelen, na het eten en toiletbezoek. Dit geld ook voor het personeel.

Stimuleren van de ontwikkeling op motorisch, cognitief, emotioneel, verstandelijk en sociaal gebied.
We laten de kinderen b.v. in een eet situatie, als zij daaraan toe zijn, zelf hun brood smeren. Ze mogen kiezen wat ze op brood willen, helpen elkaar door iets aan te geven, netjes vragen als ze iets willen, op hun beurt wachten enz. We spreken de Nederlandse taal. (Mocht u interesse hebben in ons pedagogisch beleidsplan dan sturen we dit graag toe.)

Brandpreventie.
Jaarlijks houden we een ontruimingsoefening. De installatie wordt maandelijks gecontroleerd.

Ouderbeleid.
We nemen tijd voor breng- en haalgesprekken met ouders. Hoe beter we weten wat een kind thuis heeft beleefd, hoe beter we het kunnen begeleiden en begrijpen. Alle leidsters hebben de verantwoording voor de kinderen die zij die dag onder hun hoede hebben. Zij zijn daarvoor aanspreekbaar en zijn verantwoordelijk voor een goede relatie met de ouders van de kinderen. Tijdens het kennismakingsgesprek praten we met de ouders over het wennen van henzelf en hun kind. Wij adviseren daarbij. Hoe rustiger een ouder in dit proces is, des te sneller wendt een kind. De mogelijkheid om op hun eigen manier te wennen aan de nieuwe situatie geeft ouders vertrouwen in ons en daarmee groeit het vertrouwen van het kind. We proberen eenmaal per jaar een ouderavond te organiseren die we gebruiken voor een thema en de mening van de ouders te horen. We nemen hun adviezen en ideeën serieus. We hebben ervoor gekozen om geen 10 minuten gesprekken te houden met de ouders. Doordat we kleinschalig zijn is het contact met de ouders vrij direct en wordt er al veel besproken met de vaste leidsters in de haal en breng gesprekken. Natuurlijk worden ouders wel uitgenodigd als we dit nodig vinden of op verzoek van de ouders zelf.

Oudercommissie.
Kdv Pinkeltje en bso 't Rondeel heeft een enthousiaste oudercommissie. Zij dragen zorg voor de belangen van de ouders en kinderen bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. De commissie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die adviseert over het beleid. De oudercommissie wil functioneren als een brug tussen de ouders en het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

De belangrijkste doelen van de oudercommissie zijn:

Het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders richting het bestuur van Pinkeltje en ‘t Rondeel. Het adviseren van het bestuur van Pinkeltje en ’t Rondeel ten aanzien van kwaliteit en beleid, zoals openingstijden, voeding, spelactiviteiten, prijsverhogingen, etc. Het organiseren van thema-avonden over diverse onderwerpen. Concreet betekent dit dat de oudercommissie belangrijke ontwikkelingen en veranderingen die Pinkeltje en ’t Rondeel aangaan op de voet volgt. De oudercommissie vergadert 2 keer per jaar centraal en apart met het kdv en de bso. De notulen worden via de mail naar u toegestuurd.

Geschillencommissie.
Conform de Wet Klachtenrecht Cliënten zorgsector zijn wij als organisatie gehouden een regeling te treffen voor de behandeling van klachten. Nadat wij de klacht intern hebben behandeld en u bent niet tevreden over de afhandeling, kunt u de klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Pinkeltje is aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen. Informatie kan de ouder vinden op de website: www.klachtenloketkinderopvang.nl Informatie over de klachtenbehandeling ligt bij Pinkeltje ter inzage.

Protocollen.
Wij werken met het protocol: -Medicijn registratie. -Meldcode Kindermishandeling. -Wiegendood.

Adresgegevens

Middenweg 541a
1704 BE Heerhugowaard

Bereikbaarheid:
T: 072 - 534 5550
E: info@kinderopvangbabbels.nl

ma t/m vrij 07.00 tot 18.00 uur